Voor wie?

Kinderen in de basisschool- en voortgezet onderwijs leeftijd; die niet meer thuis kunnen wonen. Kinderen die baat hebben bij duidelijke structuur.

 • kinderen die qua gedragsproblematiek en/of de thuissituatie niet geplaatst kunnen worden in een pleeggezin
 • voor wie een leefgroep te onveilig en instabiel is
 • die op grond van gedrag en problematiek baat kunnen hebben bij een gezinshuis en binnen een gezinssysteem kunnen functioneren
 • die in emotionele en affectieve zin nog kunnen groeien
 • die in staat zijn de van buitenaf aangereikte structuur, normen en waarden in de loop van de tijd te internaliseren
 • die specifiek gebaat zijn bij continuïteit in de begeleiding en die profiteren van de nabijheid van de gezinshuisouders
 • die zich voegen in deze leefsituatie op een wijze die voor het kind (groei)bevorderend is.

Contra-indicaties voor plaatsing in het gezinshuis zijn:

 • verslavingsproblematiek
 • ernstige psychiatrische problematiek

Wat bieden we?

Door een gezinshuis te zijn bieden wij deze kinderen:

 • een liefdevol, betrokken gezin
 • continuïteit
 • gestructureerde gezinssituatie
 • belevingsgerichte zorg; wat heeft dit kind nodig
 • respect voor het kind-zijn
 • normen en waarden van het “gewone” gezin
 • open kansen voor de toekomst
 • professionele begeleiding

Hoe?

Voor aanmelding kunt u contact opnemen via het contactformulier of even bellen. Na aanmelding van een kind volgt een kennismakingsbezoek aan het gezinshuis. Daarna zal het kind een dag meedraaien in het gezinshuis en er volgt een logeerweekeinde. Vervolgens zal besloten worden of het kind kan worden geplaatst. Na drie maanden volgt de eerste evaluatie waarin we kijken of er sprake is van een goed match.